Hankkeet

Hankkeilla kehitämme, vaikutamme ja olemme mukana muutoksessa.

ESKOT ry on pääasiallisena toteuttaja sekä osatoteuttaja useissa erilaisissa hankkeissa, joilla kehitämme muun muassa Klubitalotoimintaa, kokemusasiantuntijuutta sekä työllistymiseen ja kesken jääneisiin opintoihin palaamista.

 

Tällä hetkellä ESKOT ry toteuttaa Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla -hanketta.

Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen Klubitaloilla -hanke (2021-2023)

Hankkeen tavoitteena on kehittää Klubitalojen verkossa tapahtuvaa toimintaa eli eKlubitalotoimintaa. Hanke kehittää mallia digituen antamiseen sekä jäsenille että henkilöstölle. Digituki on osa Klubitalojen pysyvää toimintaa myös tulevaisuudessa. Hankkeen tuottama sisältö tarjoaa myös mahdollisuuden opetella digitaalisten työvälineiden käyttöä koulutusten ja päivittäisten toimintojen myötä.

 

Hankkeessa toimitaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti ja Klubitalojen yhteisö on mukana kehittämisen kaikissa vaiheissa. Hankkeen toiminnoissa on keskeisenä osana Klubitalojen jäsenet, jotka omalla panoksellaan juurruttavat verkossa tapahtuvaa toimintaa Klubitaloille.

 

Hankkeessa edistetään Klubitalojen saavutettavuutta tarjoamalla verkossa tapahtuvaa Klubitalotoimintaa. Toiminta sopii niille henkilöille, joiden asuinpaikkakunnalla ei ole Klubitaloa tai verkossa tapahtuva toiminta palvelee henkilöä paremmin.

 
HANKEKOORDINAATTORI: Heidi Kokkonen – Heidi.Kokkonen@eskot.org / 040 154 8829
HANKETYÖNTEKIJÄ: Anette Puolakka – Anette.Puolakka@eskot.org / 0400 721 269 

MENNEITÄ HANKKEITA

PUUTTUVA PALA (2019 - 2021)

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ESKOT ry:n kohde- ja sidosryhmien kanssa toteutettava hanke kehitti työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

 

Tuettu keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteikuntavastuun kantamiseen. Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke on rahoitettiin ESR- ja STEA-rahoituksella

TAKAISIN OPINTOIHIN (2019 - 2021)

Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteisessä hankkeessa kehitettiin keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet ja jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Kolmivuotinen hanke sai avustusta Veikkauksen voittovaraoista.

 

Hanketta vetäneet hankepäällikkö ja yksi hankekoordinaattori työskentelevät Nyyti ry:ssä ja yksi hankekoordinaattori ESKOT ry:ssä.

EKLUBITALOHANKE (2020 - 2021)

STEAn rahoittaman hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa ja testata erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä mallintaa niiden pohjalta eKlubitalotoiminnan käyttöönotto ja levittää mallia suomalaisten Klubitalojen sekä muiden vastaavaa toimintaa käyttävien järjestöjen hyödynnettäväksi.

MINUN TIENI KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI
(2019 - 2021)

Hankkeen tavoitteena oli pysyvän kokemusasiantuntijatoiminnan mallin luominen osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä oppilaitosten opetuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä Päijät-Hämeessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kokemusasiantuntijoiden työllistyminen ja kokemusasiantuntijoiden tuen kehittäminen.

 

Hanketta rahoittivat Ely-keskus (ESR), Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. 

Ihmisiä pitelemässä toisiaan käsistä

Oletko kiinnostunut hankkeista?

Parhaiten eri hankkeista osaavat vastata kyseisen hankkeen työntekijät.

 

 

Jos et kuitenkaan tiedä, kehen ottaa yhteyttä, jos laittaa sähköpostisi osoitteesee yhdistys@eskot.org, niin se ohjataan eteenpäin oikealle taholle.