Ihmisiä istumassa yhdessä pöydän ääressä ja opiskelemassa

2.6.2022 | Oivalluksia klubitalotoiminnan kehittämisestä – Business Model Canvaksen hyödyntäminen Nurmijärven Klubitalolla

Klubitalolla kehittämisen tila on jatkuva. Toiminta muovautuu jatkuvasti vastaamaan yksilön ja yhteiskunnan tarpeita, eläen mukana muuttuvassa ajassa. Viime vuosina toimintaa ovat muovanneet esimerkiksi opintovalmennuksen kasvava tarve sekä koronapandemian mukanaan tuoma digiloikka. Toiminnasta on tullut hybridiä, osaamista kehitetty uusilla alueilla ja hankkeita aloitettu viemään toimintaa yhä enemmän eteenpäin.

 

ESKOT ry:n Nurmijärven Klubitalolla kehittäminen on näkynyt läpi koko Klubitalon viisivuotisen historian. Jäsenien saamiseksi uudelle Klubitalolle on tehty tietoisesti töitä ja toimintaa kehitetty sekä muokattu vastaamaan alueen tarpeita. Kolme ensimmäistä vuotta jäsenmäärät kasvoivatkin tasaisesti, kunnes koronapandemia pysäytti hyvässä vauhdissa olevan päivittäisten kävijämäärän kasvun. Hybriditoiminta ja rajoitteet pakottivat muuttamaan toimintaa nopealla aikataululla.

 

Koronapandemian keskellä koko ESKOT ry päätti panostaa toiminnan kehittämiseen. Kun vuonna 2021 tarjoutui mahdollisuus lähteä osaksi Askelmerkit-hanketta, jossa kehitettiin toimivia käytännön ratkaisuja johtamiseen sote-alalla, päätös lähteä mukaan oli selvä. Hankkeessa lähdettiin etsimään työkaluja yhdistyksen Klubitaloille, ja pian esiin nousi Business Model Canvas (BMC), liiketoimintamallin huoneentaulu, jota yleensä hyödynnetään yrityksen ansaintalogiikan tai liiketoimintamallin suunnitteluun. Hankkeen myötä oli alkanut tuntua, että BMC:sta voisi olla hyötyä myös Klubitalon oman viitekehyksen ja asemoitumisen hahmottamisessa sekä ydintoiminnan kirkastamisessa: Klubitalon punaisen langan uudelleenlöytämisessä alati muuttuvassa tilanteessa.

 

Nurmijärven Klubitalo lupautui pilotoimaan BMC:n hyödyntämistä omalla Klubitalollaan. Kehittämiseen oli jo vahva tahtotila ja tunnistettu tarve. Tuntui siis luonnolliselta, että Klubitalolla istuttaisiin yhdessä koko yhteisön kanssa miettimään sitä, mikä saa ihmiset tulemaan Klubitalolle ja mikä on se tuen tarve, johon toiminnalla halutaan vastata. Samaa tunnuttiin pohtivan myös kaikilla muillakin Klubitaloilla: esimerkiksi Suomen Klubitalojen kehittämispäivässä mietittiin työpainotteisen päivän kirkastamista. BMC kuitenkin toi konkreettisesti Nurmijärven Klubitalon yhteisön yhteisen paperin äärelle.

 

Klubitalomallin mukaisesti koko yhteisö oli prosessissa mukana. Tämä tarjosi konkreettista ymmärrystä ohjaamaan työskentelyä eteenpäin. Kenenkään ei tarvinnut asettua keinotekoisesti toisen kenkiin, vaan jäsenten ääni kantoi kirkkaana läpi kokonaisuuden. ”Meidän ei tarvinnut yrittää tyhjästä visioida sitä, millaista tukea esimerkiksi viisikymppinen, opiskelemaan haluava mies tarvitsisi. Pystyimme suoraan kysymään tilanteessa olevalta viisikymppiseltä mieheltä hänen tarpeistaan ja ajatuksistaan”, Nurmijärven Klubitalon johtaja Tanja Kivikoski kuvailee.

 

BMC on yleensä tuttu yritysmaailmasta, mutta sen siirtymä osaksi Klubitalon toiminnan kehittämistä tuntui helpolta. Jo heti alkuun oli päätetty, että Nurmijärven Klubitalo pilotoisi työkalua ja vasta pilotoinnista saatujen kokemusten jälkeen päätettäisiin lähtevätkö muut yhdistyksen Klubitalot hyödyntämään sitä kehitystyössään. Samalla Nurmijärvellä oli päätetty lähestyä työskentelyä pilkkoen sitä pienempiin osiin ja tuomalla se osaksi Klubitalon työpainotteista päivää. Työskentelyä tehtiin tasaisesti kaksi tuntia viikossa, jolloin myös kehityskertojen välissä oli aidosti aikaa miettiä ja pohtia asioita. Keskustelulle ja siitä kumpuaville oivalluksille jäi näin myös Klubitalolla enemmän tilaa.

"Tuemme jäseniä kiinnittymään yhteiskuntaan ja tarjoamme juuri sellaista tukea, jota henkilö itse kokee tarvitsevansa."

Keskustelu ja jaksotettu työskentely toi kehittämisen taas koko yhteisön keskiöön. Monet jo orastamassa olleet ajatukset ja ideat alkoivat nousta esiin. Moni ajatusmalli oli jo ollut osa Klubitalon arkea, mutta kun niistä puhuttiin ääneen, tuli niistä yhteisiä. Työskentely tarjosi muun muassa oivalluksen siitä, kuinka jäsenyyden tyyppejä oli kahdenlaisia – lyhyt- ja pitkäkestoisia.

 

”Tunnistimme kaksi eri jäsenryhmää: lyhyt- ja pitkäkestoiset jäsenyydet”, kuvaa Kivikoski. ”On heitä, jotka hakevat tukea johonkin tiettyyn pulmaan, esimerkiksi opinnoissa jaksamiseen. Heille tuki voi olla hyvinkin lyhytkestoista, esimerkiksi yksilövalmennusta opintovalmentajan kanssa ja opiskeluryhmässä työskentelyä. Kun näistä löytää tukea ja valmistuu, Klubitalolla olemiselle ei ehkä olekaan enää samanlaista tarvetta. Samaan aikaan on myös heitä, joilla jäsenyys on hyvin pitkäaikaista ja tarve on ennen kaikkea yhteisölle, josta saa aikarajoitteettomasti tukea. Tällöin tavoitteellinen toiminta ja paikka, jossa voi vaikka kerran viikossa käydä sekä päästä hyödyntämään omia vahvuuksiaan, vastaa henkilön tarpeisiin. Oli suuri vahvuus sanoittaa sitä, että kävijöitä on monenlaisia ja meidän ei tarvitsekaan saada kaikkia sitoutumaan Klubitalotoimintaan pitkäaikaisesti. Ennemmin tuemme jäseniä kiinnittymään yhteiskuntaan ja tarjoamme juuri sellaista tukea, jota henkilö itse kokee tarvitsevansa.”

 

Tärkeäksi koettiin myös yhdessä sen havainnollistaminen, kuinka useat muut palvelut vastasivat senhetkiseen pulmaan kohdennetusti siinä, missä Klubitalotoiminta oli jatkuva kanssakulkija. Klubitalomalli ennen kaikkea mukautuu sekä tukee läpi muiden kohdennettujen palveluiden. Kun toiminta ei rajoitu vain tietyn ihmisryhmän tarpeisiin tai vaadi lokerointia johonkin tiettyyn hetkeen jäsenen toipumisessa, ydintehtävän kirkastamisen merkitys vain korostuu. Myös tämän oivalluksen viestiminen yhteistyökumppaneille on tulevaisuudessa Nurmijärvellä avainasemassa.

 

BMC on saatu pilottina toimivalla Nurmijärven Klubitalolla nyt täytettyä ja, koska siitä saadut kokemukset olivat niin hyviä, ESKOT ry on päättänyt ulottaa BMC täyttämisen jokaiselle Klubitalolleen. Samalla BMC on jäänyt pysyväksi osaksi Nurmijärven Klubitalon jatkuvaa kehittämistä – työkalua hyödynnetään myös tulevaisuudessa ja keskustelu sen ympärillä jatkuu edelleen. Syksyllä otetaan askel pidemmälle ja etsitään yksi malli, jolla lähteä visualisoimaan Klubitalon kaikkia ydintoimintoja. Nyt kun toiminnan ydin on piirtynyt paperin lisäksi koko yhteisön mieliin selkeämpänä, on helpompi lähteä pureutumaan kehittämisessä yhä syvemmälle – huolehtien, että klubitalotoiminta tarjoaa tulevaisuudessakin vastauksia muuttuvassa yhteiskunnassa syntyviin tarpeisiin.

 

 

 

 

Kuva Tanja Kivikoskesta, Nurmijärven Klubitalon johtajasta

Lisätietoa aiheesta saat Nurmijärven Klubitalon johtajalta Tanja Kivikoskelta:

 

Tanja Kivikoski

Tanja.Kivikoski@eskot.org
040 777 7605

https://nurmijarvenklubitalo.eskot.org